Tribunal Superior de Justicia d’Andalusia, 12 de Maig de 2016

La sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia de 12 de maig de 2016 dóna el vistiplau al calendari laboral confeccionat per una empresa sense incloure els horaris ni torns de treball de cada treballador. En concret, l’empresa publica el calendari laboral a finals d’any, en el que consten els festius i les vacances, sense incloure els horaris de la plantilla, que són publicats trimestralment.

El Tribunal considera que l’esmentat calendari laboral és vàlid ja que no existeix obligació legal ni convencional d’incloure els horaris en el calendari laboral, essent la publicació trimestral d’aquests una mera voluntat per part de l’empresa. Així mateix, el Tribunal emfatitza que la publicació trimestral dels horaris i torns de treball és, d’altra banda, molt més ajustada a les necessitats organitzatives, essent suficient doncs la determinació trimestral de l’horari per tal de garantir una conciliació laboral i personal, quan a més a més així ha estat pactat per acord entre l’empresa i els treballadors.