Tribunal Suprem de 22 de juliol de 2015

La sentència del Tribunal Suprem de 22 de juliol de 2015 valida els acomiadament efectuats en el marc d’un ero sense posa a disposició dels Treballadors afectats la totalitat de les indemnitzacions al moment de la comunicació de l’extinció de la relació laboral.En aquest cas,la part social y patronal van arribar del pagament ajornat en 12 mensualitat de les indemnitzacions,la qual en data de Sentència de instància ja s’havien ingressat en la seva totalitat en aquest sentit,l’alt Tribunal raona que les normes diferents de la indemnització mínima en els súposits d’acomiadament col-lectiu no són de Dret absolut necessari,sinó relatiu i per tant millorables.Finalment, la Sala Social del Tribunal Suprem justifica la seva decisió argumentant que la nul-litat de l’acord no es possible,pel fet que suposaria anar en contra del principi de solidaritat que ha de presidir tota negociació col-lectiva.